Co nám ukázal průzkum domácností?

Dotaznik

V rámci zpracování Analytické části Plánu mobility probíhal v období září - listopad 2016 dopravně sociologický průzkum domácností, který byl zaměřen přednostně na zjištění standardního dopravního chování obyvatel/domácností Mostu, Litvínova a spádových obcí v průběhu jednoho běžného pracovního. Celkem byly v rámci průzkumu získány dotazníky od 1 265 domácností, ve kterých bydlí více než 2 600 obyvatel, přičemž 57 % z nich tvořily domácnosti z Mostu, 27 % domácnosti z Litvínova a 16 % dotazníků bylo získáno od domácností z okolních (spádových) obcí. V současné době jsou tyto informace využívány pro zpracování analytické části, která bude zveřejněna na stránkách projektu mobilita-most-litvinov.cz a bude zahrnovat kompletní výsledky všech průzkumů.

Vybrané (předběžné) výsledky průzkumu

Základní statistickým ukazatelem vypovídajícím o dopravě ve městě je vybavenost domácností jednotlivými dopravními prostředky – v rámci průzkumu bylo zjišťováno vlastnictví osobních automobilů, motocyklů a jízdních kol. Jak v Mostě, tak v Litvínově nevlastní žádný automobil cca ¼ domácností, necelá ½ disponuje 1 autem, dva a více vozů má v Mostě 28 % a v Litvínově 30 % všech domácností. Zajímavé je srovnání s ostatními spádovými obcemi, kde žádný automobil nemá pouze 12 % domácností, naopak více než ½ domácností vlastní minimálně 2 automobily.

 

graf_1

Nejmladší vozový park osobních automobilů mají domácnosti v Litvínově s průměrným stářím vozu 9 let, v Mostě a ostatních okolních obcí činí tento ukazatel 11 let. Dle odhadů respondentů se roční nájezd automobilem v Mostě i Litvínově pohybuje kolem 10 000 km, u domácností z okolních obcí je to o 3 000 km více.
Převažujícím způsobem parkování automobilů v Mostě je z téměř poloviny případů veřejná komunikace, silnice nebo veřejné parkoviště, cca 20 % automobilů je parkováno v soukromé garáži vlastníka vozu. V Litvínově rovněž převažuje parkování automobilů na veřejné komunikaci či parkovišti (40 %), více než ¼ vozů je parkovaná v soukromých garážích, podobně jako na vlastním pozemku (cca 23 % vozů).
Jedním z ukazatelů, který vypovídá o intenzitě a hustotě dopravy ve městě, je stupeň automobilizace. Z průzkumu vyplynulo, že počet automobilů na 1000 obyvatel je o něco vyšší v Litvínově než v Mostě a zároveň celkově vyšší v ostatních spádových obcí, což je dáno značnou potřebou obyvatel menších obcí vlastnit automobil za účelem dojížďky do zaměstnání, službami či do škol sídlících v Mostě či Litvínově.

graf_2

Hlavním ukazatelem intenzity pohyblivosti obyvatel města je tzv. mobilita neboli hybnost, tedy počet cest na osobu vykonaných za 1 den. Z následujícího grafu je patrné, že na celkové mobilitě obyvatel aglomerace se nejvíce podílí cesty pěšky (zejména v Mostě), dále je nejvíce cest vykonáváno osobním automobilem (jako řidič) a autobusem MHD. V Litvínově lidé vykonají o něco více cest automobilem než pěšky a rovněž zde má větší roli cestování tramvají.

graf_2

Výše popsané ukazatele hybnosti lze znázornit rovněž prostřednictvím procentuálního vyjádření dělby přepravní práce (tzv. modal split). V celé mostecko-litvínovské aglomeraci převažuje s 30 % pohyb pěšky, následovaný 26 % vykonaných cest automobilem a necelými 20 % autobusem MHD. V Mostě pěší cesty tvoří 1/3, zatímco v Litvínově pouze 27 %, naopak cest vykonaných automobilem je v Litvínově o 4 % více než v Mostě. V Litvínově rovněž převažuje využití tramvají (o 4 % více než v Mostě), což je dáno silnějšími dopravními vazbami ze směru Litvínov=> Most (zejména za prací, do škol a za nákupy). Autobusy MHD jsou nejvíce využívány obyvateli okolních obcí, kteří rovněž ve značné míře využívají vlak (17 %), případně linkový autobus (7 %).

graf_3

V rámci celé mostecko-litvínovské aglomerace bylo vykonáno nejvíce cest směrem domů (41 % všech cest), následně do zaměstnání (19 %) a za vzděláním (17%). Těmto průměrům za celou aglomeraci odpovídají rovněž podíly cílů cest v Mostě i v Litvínově, kromě několika procentního rozdílu v cestách za vzděláním. Tento ukazatel je ovlivněn velkým podílem (41 %) cest do škol, které vykonají občané okolních obcí.

graf_3

O směrech pohybu a mobilitě obyvatel vypovídají tzv. přepravní vztahy, tj. vztahy vykonané v rámci jednoho pracovního dne za účelem pravidelných (zaměstnání, škola) i nepravidelných (služby, lékař, nákupy, rekreace…) aktivit. Nejsilnější dopravní vztahy v rámci aglomerace jsou na trase mezi Mostem a Litvínovem, dále mezi Mezibořím a Litvínovem a mezi Most II a Záluží u Litvínova, kde se nachází výrobní provozy Chemopetrolu Litvínov, jedná se tedy významné pracoviště pro obyvatele Mostu. V následujícím obrázku jsou znázorněny další nejčastější směry pohybu obyvatel.

graf_4

KOMPLETNÍ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU BUDE SOUČÁSTÍ DOKUMENTU
ANALYTICKÉ ČÁSTI PLÁNU MOBILITY.