O PROJEKTU

plán_mobility_V1.1.cdrPlán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků ve městě a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

– Lepší kvalita života – atraktivnější veřejné plochy, zlepšení bezpečnosti na silnicích.
Přínos pro životní prostředí – zlepšení kvality ovzduší a snížení hladiny hluku.
Zlepšení mobility a dostupnosti městských oblastí a jejich služeb.
Zlepšení image města jako města inovativního s vizí do budoucna.
Potenciál lépe reagovat na potřeby různých skupin obyvatel měst Mostu a Litvínova.

Plány udržitelné městské mobility v angličtině nazývané Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP), představují příležitost pro nastavení dlouhodobé vize fungování dopravy ve městech. To vše za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů a také po diskusi s veřejnosti. V programovém období Evropské unie je kladen důraz na provázanost dopravního plánování s urbanismem nebo s ekonomickým a sociálním rozvojem měst. Zároveň zaznívá požadavek na získání legitimity pro nákladné investice do dopravní infrastruktury stejně jako pro ostře sledovanou regulaci dopravy například v centrech měst.

Důvody pořízení

Vytvořením Plánu udržitelné městské mobility pro města Most a Litvínov vznikl dokument, který komplexně řeší dopravní dostupnost, je touto cestou k dispozici všem, podporuje zlepšení účinnosti a hospodárnosti systému, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží negativní dopady dopravy na životní prostředí a zároveň přispěje k vyšší životní úrovni obyvatel města. I když nemusí vždy ukládat konkrétně připravená řešení, dokument vychází z místních podmínek a požadavků.

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu byla zejména potřeba analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů měst Mostu a Litvínova v podrobnosti, v jaké by v rámci územního plánu nebylo možné, která je však pro územní plán měst Most a Litvínova a navazující dokumentace potřebná.

Cíle pořizované dokumentace

Hlavním cílem pořizované dokumentace je vytvářet podmínky pro udržení vysokého podílu MHD v dělbě přepravní práce. Proto je přednostně řešeno zvýšení její kvality, zejména nabídky, spolehlivosti, pohodlí, bezpečnosti a cestovní rychlosti. Různými nástroji bude zajišťován plynulý a bezpečný pohyb vozidel s preferencí MHD.

Pohodlný pohyb pěších a cyklistů a plynulý provoz veřejné dopravy je nadřazen požadavkům automobilové dopravy v místech, kde není vzhledem k místním podmínkám umožněn rovnocenný rozvoj všech druhů dopravy.

Členění projektu do částí

Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova je členěn do dvou základních částí:

Analytická část

Účelem analytické části je shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech rozvoje všech dopravních subsystémů a tendenci vývoje přepravních vztahů. Rovněž jsou zde analyzovány vstupy z jednotlivých subsystémů. Důležitým bodem je rovněž analýza stavu a možností rozvoje všech vnitroměstských systémů dopravy od nemotorové přes statickou po motorovou a hromadnou, včetně zásobování i přestupních a distribučních center v souvislosti s vývojem počtu obyvatel města, demografickou strukturou obyvatelstva, s odhadem denně přítomného obyvatelstva (nad rámec počtu obyvatel s trvalým pobytem) a rozložením pracovních příležitostí, školství a volnočasových aktivit. Analýza obsahuje vyhodnocení všech systémů po stránce kapacity, nabídky a poptávky a z nich vyplývající disproporce, které je nutné řešit.

Návrhová část

S ohledem na stav území a předpokládaný rozvoj podle aktuálního stavu územních plánů dotčených měst a obcí, byl zpracován návrh odpovídajícího rozvoje sítě všech druhů doprav, jejich provázanosti a vzájemné koordinace za využití principu intermodality a udržitelného rozvoje území. V návrhu uvažovaného rozvoje jednotlivých subsystémů je hodnocen i negativní vliv z dopravy, zejména vlivu hluku a emisí.

Byl proveden návrh optimalizace tras jednotlivých systémů, uzlových bodů a vzájemné spolupůsobení jednotlivých druhů dopravy. Je aplikována preference nemotorové dopravy s její provázaností na lokální obsluhu území a optimální vzdálenosti. V dokumentu se preferuje plynulost veřejné hromadné dopravy jako nosného prvku veřejné přepravy osob, při zachování kvalitního zásobování území města a pokrytí potřeb mobility obyvatel. Jsou navrženy úpravy zvyšující bezpečnost obyvatel při zachování životaschopného organizmu města a navrženy opatření pro zklidnění dopravy.
Na základě předchozí analýzy a navrženého rozvoje sítě je navrženo rozmístění a nutná výstavba nebo úpravy technického zázemí dopravních systémů, parkovací kapacity, logistická distribuční centra, dohledová centra s telematickým řízením, včetně jejich územních a technologických nároků.

Návrhová část obsahuje přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k navrhovanému horizontu (rok 2030), včetně postupného uplatňování organizačních a preferenčních opatření neinvestiční nebo investiční povahy.